svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Mall för uppsats

Kategori: SO 9E

1. Framsida med titel, ditt eget namn, klass samt eventuella bilder. Tänk på att titeln skall stämma överens med innehållet i arbetet.

2. Innehållsförteckning med sidnumrering. Tänk på att sidnumreringen börjar på denna sida.

3. Inledningdär du berättar varför du valt att skriva om just detta ämne.

4. Frågeställningarsom hjälper dig att hålla dig till ämnet. Här tar du upp vad du vill ta reda på/vad ditt arbete skall innehålla.

5. Metodhär berättar du hur du har arbetat.

5. Faktadeldär du presenterar de fakta som du hittat.

6. Diskussionsdeldär du gör egna reflektioner och drar slutsatser.

7. Avslutning/sammanfattningdär du kortfattat besvarar dina frågor som du skrev ner under punkten ”frågeställningar” och rundar av arbetet.

8. Källförteckning där du i bokstavsordning anger var du hämtat fakta.

Fattiga och rika länder

Kategori: SO 9E

Du ska skriva en uppsats om ditt valda land som ska innehålla följande:

1.     Välj ett land som kategoriseras som ett ”fattigt land”

2.     Geografiska förutsättningar – Resurser, läge, klimat, näringar, handel, kommunikation, transport, HDI, befolkningsutveckling, urbaniseringsgrad

3.     Historik – Utveckling från 1700- talet till idag

4.     Samhälle – hur styrs landet? ekonomi (t ex BNP)

5.     Resonemang

·        Resonera om landets utvecklingsbehov och möjligheter? Grunda ditt resonemang utifrån fakta och utvecklingsmodellerna.

·        Sätt ditt lands utveckling i relation till Sveriges.

·        Resonera om landets framtidsutsikter. Hur skulle situationen i det bli bättre utifrån ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet? För individen, för samhället och naturen. Vilka problem kan komma att uppstå av dina lösningsförslag? Använd fakta om landet och de utvecklingsmodeller vi gått igenom i ditt resonemang.

Tips på bra hemsidor inför FN-provet

Kategori: SO 9E

Hej klass 9E!
 
Inför provet har ni fått ett informationshäfte av mig. Detta häfte har jag hämtat från so-rummet.se så om någon har tappat bort sitt häfte kan ni gå in där. Andra användbara sidor är:
 
www.millenniemalen.nu

Övningsfrågor inför samhällskunskapsprov fredag 11/4

Kategori: SO 9E

1.      Varför bildades FN 24 oktober 1945?

2.      Vad är FN och vad är inte FN?

3.      Vilka är FN:s 4 huvudmål?

4.      På vilket sätt kan man säga att mål 2-4 gör att man på längre sikt kan uppnå mål 1?

5.      Vilka är FN:s tre verksamhetsområden? Berätta kort om varje område och hur de är kopplade till FN:s 4 huvudmål.

6.      Vad är en konvention och en kärnkonvention?

7.      Hur jobbar FN för att säkerställa att medlemsstaterna följer sina åtaganden?

8.      Varför formulerades FN:s 8 milleniemål?

9.      Vilka är de 8 milleniemålen?

10.  Beskriv relationen mellan milleniemålen och FN:s 4 huvudmål.

11.  Hur finansierar FN sin verksamhet? Vilka ekonomiska problem kan du se i detta system?

12.  Beskriv FN:s organisatoriska uppbyggnad utifrån nyckelorden: Generalsekreterare, generalförsamling, säkerhetsrådet, sekretariatet, ekonomiska och sociala rådet samt internationella domstolen.

13.  Diskussionen kring veto-rätten. Beskriv innebörden av vetorätten och vilka länder som har den. Diskutera också kring vilka konsekvenser vetorätten kan få för FN:s arbete.

14.  FN i framtiden: Idag kritiseras FN för att organisationen inte är så stark och slagkraftig som den skulle kunna vara. Inom vilka områden skulle FN kunna bli mer effektiva och vilka förbättringsåtgärder krävs då?

15.  Varför behövs FN anser du?

Examinerande gruppsamtal om olika folkmord klass 9E

Kategori: SO 9E

 

Mall för samtalet:

-          Definition av konflikten utifrån folkmordsbegreppet.

-          Kort genomgång av varje folkmord.

-          Jämförande diskussion.

-          Lösning/försoning/framtid utifrån respektive folkmord.

-          Jämförande diskussion.

Läxa till fredag 9F

Kategori: SO 9E

http://youtu.be/U9z7OekFqgA
 
 
Titta på filmen och fundera dels över dess innehåll men också de kommentarer som finns till filmen. Vi kommer att ha en diskussion under fredagens so-lektion. 
 
/Nathalie

Mall för uppsatsskrivande

Kategori: Allmänt

 
 Så här skall ditt fördjupningsarbete i religion se ut:

 

1. Framsida med titel, ditt eget namn, klass samt eventuella bilder. Tänk på

att titeln skall stämma överens med innehållet i arbetet.

2. Innehållsförteckning med sidnumrering. Tänk på att sidnumreringen

börjar på denna sida.

3. Inledning där du berättar varför du valt att skriva om just detta ämne.

4. Frågeställningar som hjälper dig att hålla dig till ämnet. Här tar du upp

vad du vill ta reda på/vad ditt arbete skall innehålla.

5. Metod här berättar du hur du har arbetat.

6. Faktadel där du presenterar de fakta som du hittat.

7. Diskussionsdel där du gör egna reflektioner och drar slutsatser.

8. Avslutning/sammanfattning där du kortfattat besvarar dina frågor som

du skrev ner under punkten ”frågeställningar” och rundar av arbetet.

9. Källförteckning där du i bokstavsordning anger var du hämtat fakta.

10. Källkritik.

 
 
 

Din uppsats ska vara 2-4 sidor exklusive din källkritik och lämnas in valfri dag vecka 5. Dock senast fredag 31 januari!!

Instruktion till uppsats 9E

Kategori: SO 9E

Uppgift: sekter /frikyrkor/ nyreligiösa rörelser 

Du ska välja en sekt eller frikyrka som du ska fördjupa dig i och skriva en kortare uppsats om. Utifrån de källor du använt ska du också skriva en källkritik.

Innehåll:

-          Historik kring sekten/frikyrkans tillkomst.

-          Antal medlemmar och utbredning.

-          Beskrivning av grundtron inom sekten/frikyrkan. Vad är det man tror på? Om det är en frikyrka på vilket sätt ser man annorlunda på kristendomen jämfört med den traditionella kyrkan?

-          Hur utövar man sin tro? Gudstjänst, samlingslokal, skrifter, levnadsregler, ceremonier och traditioner.

-          Vilken betydelse har gemenskapen och gruppsammanhållningen för gruppen?

-          Varför tror du att denna sekt/frikyrka har tillkommit? Vad fyller sekten för funktion? Tänk både utifrån individ och samhälle.

-          Resonera kring hur du tror att sekten/frikyrkan kommer att utvecklas i framtiden.

Uppgift globalisering

Kategori: Allmänt

Frågor att undersöka:

·         Beskriv produkten!

·         Vilket företag ligger bakom produkten?

·         Var har produkten producerats?

·         Har produkten olika delar som producerats i flera länder/städer?

·         På vilket sätt är din produkt en del av en globaliserad värld?

·         Vilken påverkan får din valda produkt på miljö, människa och samhälle utifrån olika perspektiv såsom transport, kommunikation, utsläpp och arbetsvillkor)?

·         Framtida perspektiv på din produkt. Hur kan din produkt komma att påverka miljö, människa och samhälle i framtiden?

Praouppgift

Kategori: SO 9E

Prao – uppgift 9E

Du ska skriva en prao-rapport där du svarar på följande frågor som är indelade i fyra områden: Affärsidé, produktionsfaktorer, medarbetare och ergonomi.

Struktur: Du ska svara på frågorna i flytande text på ca 2 sidor och använda dig av de fyra underrubrikerna. Din huvudrubrik är; Praorapport.  Du anpassar frågeställningarna så att de passar din arbetsplats och när du skriver så ska du införliva frågeställningarna i dina svar. Det är viktigt att tänka på att din text ska kunna förstås utan att man har läst uppgiften.

Affärsidé

-         Vad heter företaget?

-         Beskriv företagets grundläggande affärsidé!

-         När startades företaget?

-         Vem eller vilka äger företaget?

-         Vad är det för typ av varor eller tjänster som företaget tillverkar eller erbjuder?

-         Vilka är kunderna? Finns det olika typer av kunder? Finns det en särskild målgrupp?

-         Hur kommer kunderna i kontakt med företaget?

-         Hur marknadsför sig företaget?

-         Har företaget någon gång bytt inriktning?

-         Vilka konkurrenter har företaget?

 

Analys: Egna reflektioner kring företagets affärsidé!

 

Produktionsfaktorer

-         Vilka produktionsfaktorer behövs för att företagets verksamhet ska fungera?

-         Vilken/vilka av produktionsfaktorerna är mest kostsam för företaget?

-         Vilken/vilka av produktionsfaktorerna är svårast för företaget att säkerställa?

-         Kommer företagets produktionsfaktorer att förändras/utvecklas i framtiden?

 

Analys: Egna reflektioner kring företagets produktionsfaktorer!

 

Medarbetare

-         Hur många anställda har företaget?

-         Hur är föredelningen mellan män och kvinnor på företaget?

-         Hur är fördelningen mellan olika åldersgrupper inom företaget?

-         Finns det flera enheter (kontor/butiker)?

-         Vilka olika typer arbetsuppgifter/positioner finns det på företaget?

-         Vilka olika typer av erfarenheter och utbildningar krävs för att få arbete på företaget?

-         Erbjuder företaget någon utbildning?

-         Finns det möjlighet att avancera inom företaget?

-         Ungefär vad tjänar man som anställd på företaget? Varierar lönen mellan olika positioner på företaget?

 

Analys: Egna reflektioner kring hur det är att vara medarbetare på företaget!

 

Ergonomi

-         Beskriv en typisk arbetsdag inom det yrke som du praktiserar i.

-         Hur ser arbetsplatsen ut? Arbetsmiljön? Ljus, ljud, klimat mm.

-         Vilket slags arbete är vanligast? Stå, sitta, gå, lyfta, skrivbordsarbete, jobba framför en dator?

-         Är det mycket ensidigt arbete eller använder man hela kroppen och har varierade arbetsuppgifter?

-         Ställs det några fysiska krav för att kunna utföra arbetsuppgifterna? Styrka, rörlighet, uthållighet etc.

-         Hur tror du att medarbetarna på din arbetsplats mår? Trivsel? Stress? Fysisk belastning?

-         Finns det möjlighet till återhämtning och nedvarvning på rasterna och lunchen? T ex ett personalrum.

-         Har man gjort några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön? T ex särskilda arbetsskor, gummimattor, bullerskydd, nya kontorsstolar etc.

-         Är det något i arbetsmiljön som skulle kunna göras bättre? Fysiska och psykosociala.

-         Trivdes du på din praoplats? Varför/varför inte?

Analys: Egna reflektioner kring ergonomi på arbetsplatsen!

 

 

Lycka till!

SO - uppgift

Kategori: SO 9E

 

Examinationsuppgift - Kalla kriget

1. Kalla kriget (1945- 1991) – Varför startar det kalla kriget och hur utvecklas det? Samt vilka konsekvenser gav det upphov till. Resonera om orsaker till de olika förändringar som sker i samhället och konsekvenser för samhället och människorna som levde då i olika delar av världen. Resonera kring varför människor och stater agerade som de gjorde i situationer som uppstod under det kalla kriget.

Källkritik– Skriv om de källor du använt och resonera kring deras trovärdighet.

2.  Diskussionsfråga i grupp: Vem eller vilka kommer att ha makten över världen i framtiden? Resonera kring olika tänkbara utvecklingslinjer angående maktförhållanden i världen i framtiden och motivera vad som talar för dessa genom att hänvisa till händelser och förhållanden förr och idag.

 

Inlämning torsdag vecka 38, Lycka till!!