svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Källkritik

Kategori: Allmänt

Källkritikens frågor

 

Identifikationen av källan.

Vem är avsändaren?

Är det orginalkällan om inte vilken är då orginalkällan?

Tidsbestämning av källan.

Hur nära händelsen var den som återberättar?

När är källan publicerad och är den fortfarande relevant?

Urval som källan har gjort.

Vilket urval har källan gjort av information?

Utelämnar källan någonting?

Jämför

Säger olika källor samma sak?

Vinkling

Har källan något intresse av att lyfta fram ett specifikt perspektiv? 

Relevans

Är källan relevant i sammanhanget och varför är den det?

Mall för uppsatsskrivande

Kategori: Allmänt

 
 Så här skall ditt fördjupningsarbete i religion se ut:

 

1. Framsida med titel, ditt eget namn, klass samt eventuella bilder. Tänk på

att titeln skall stämma överens med innehållet i arbetet.

2. Innehållsförteckning med sidnumrering. Tänk på att sidnumreringen

börjar på denna sida.

3. Inledning där du berättar varför du valt att skriva om just detta ämne.

4. Frågeställningar som hjälper dig att hålla dig till ämnet. Här tar du upp

vad du vill ta reda på/vad ditt arbete skall innehålla.

5. Metod här berättar du hur du har arbetat.

6. Faktadel där du presenterar de fakta som du hittat.

7. Diskussionsdel där du gör egna reflektioner och drar slutsatser.

8. Avslutning/sammanfattning där du kortfattat besvarar dina frågor som

du skrev ner under punkten ”frågeställningar” och rundar av arbetet.

9. Källförteckning där du i bokstavsordning anger var du hämtat fakta.

10. Källkritik.

 
 
 

Din uppsats ska vara 2-4 sidor exklusive din källkritik och lämnas in valfri dag vecka 5. Dock senast fredag 31 januari!!

Instruktion till uppsats 9E

Kategori: SO 9E

Uppgift: sekter /frikyrkor/ nyreligiösa rörelser 

Du ska välja en sekt eller frikyrka som du ska fördjupa dig i och skriva en kortare uppsats om. Utifrån de källor du använt ska du också skriva en källkritik.

Innehåll:

-          Historik kring sekten/frikyrkans tillkomst.

-          Antal medlemmar och utbredning.

-          Beskrivning av grundtron inom sekten/frikyrkan. Vad är det man tror på? Om det är en frikyrka på vilket sätt ser man annorlunda på kristendomen jämfört med den traditionella kyrkan?

-          Hur utövar man sin tro? Gudstjänst, samlingslokal, skrifter, levnadsregler, ceremonier och traditioner.

-          Vilken betydelse har gemenskapen och gruppsammanhållningen för gruppen?

-          Varför tror du att denna sekt/frikyrka har tillkommit? Vad fyller sekten för funktion? Tänk både utifrån individ och samhälle.

-          Resonera kring hur du tror att sekten/frikyrkan kommer att utvecklas i framtiden.