svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Mall för uppsats

Kategori: SO 9E

1. Framsida med titel, ditt eget namn, klass samt eventuella bilder. Tänk på att titeln skall stämma överens med innehållet i arbetet.

2. Innehållsförteckning med sidnumrering. Tänk på att sidnumreringen börjar på denna sida.

3. Inledningdär du berättar varför du valt att skriva om just detta ämne.

4. Frågeställningarsom hjälper dig att hålla dig till ämnet. Här tar du upp vad du vill ta reda på/vad ditt arbete skall innehålla.

5. Metodhär berättar du hur du har arbetat.

5. Faktadeldär du presenterar de fakta som du hittat.

6. Diskussionsdeldär du gör egna reflektioner och drar slutsatser.

7. Avslutning/sammanfattningdär du kortfattat besvarar dina frågor som du skrev ner under punkten ”frågeställningar” och rundar av arbetet.

8. Källförteckning där du i bokstavsordning anger var du hämtat fakta.

Fattiga och rika länder

Kategori: SO 9E

Du ska skriva en uppsats om ditt valda land som ska innehålla följande:

1.     Välj ett land som kategoriseras som ett ”fattigt land”

2.     Geografiska förutsättningar – Resurser, läge, klimat, näringar, handel, kommunikation, transport, HDI, befolkningsutveckling, urbaniseringsgrad

3.     Historik – Utveckling från 1700- talet till idag

4.     Samhälle – hur styrs landet? ekonomi (t ex BNP)

5.     Resonemang

·        Resonera om landets utvecklingsbehov och möjligheter? Grunda ditt resonemang utifrån fakta och utvecklingsmodellerna.

·        Sätt ditt lands utveckling i relation till Sveriges.

·        Resonera om landets framtidsutsikter. Hur skulle situationen i det bli bättre utifrån ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet? För individen, för samhället och naturen. Vilka problem kan komma att uppstå av dina lösningsförslag? Använd fakta om landet och de utvecklingsmodeller vi gått igenom i ditt resonemang.